Fehér Orchidea Központ (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.feherorchideakozpont.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) Konzultációkra és workshopokra való jelentkezéshez honlapot üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon Konzultációkra vagy Workshopokra jelentkezők (Felhasználók) meghatározott személyes és egyéb adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A www.feherorchideakozpont.hu a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Az adatkezelés célja Konzultációra vagy Workshopra jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a szolgáltatások nyújtásának lehetővé tétele. Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelésre a www.feherorchideakozpont.hu honlapot használó felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A felhasználó a hozzájárulását a honlap szolgáltatásainak igénybevételével, a portálon való Konzultációra vagy workshopra jelentkezésével adja meg. A személyes adatok kezelésére így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Konzultációra vagy workshopra jelentkező felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A kezelt adatok köre Technikai adatok: A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a Konzultációra vagy workshopra való jelentkezés során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja. A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. Konzultációra vagy workshopra jelentkezés: a konzultációra vagy workshopra történő regisztráció során a Felhasználó megadja alábbi adatait: • keresztnév • vezetéknév • e-mail cím • telefonszám. Az adatkezelés időtartama A Konzultációra vagy workshopra jelentkezés folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a Konzultációra vagy workshopra jelentkezéssel kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Az adatok törlésére a Szolgáltató, illetve a Felhasználó által bármikor sor kerülhet. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.  Adatbiztonság A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát azok kezelése során. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon keresztül, illetve e-mail útján. Felhasználó bármikor jogosult továbbá adatai törlését, vagy azok módosítását kérni Szolgáltatótól. Az érintett a jogait a http://www.feherorchideakozpont.hu/konzultacio/ weboldaon található Konzultációra vagy workshopra való jelentkezési űrlapon gyakorolhatja. A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a jelzett elérhetőségen keresztül. A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., további információ: http://www.naih.hu). Egyéb rendelkezések Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.